Katalog informacij javnega značaja

 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Naziv zavoda: Osnovna šola Odranci, Prešernova ulica 1, 9223 Odranci
Tel.: (02) 573-70-10, tajnik zavoda, računovodja
Tel.: (02) 573 70 11, svetovalna služba
Tel.: (02) 573 70-13, ravnatelj zavoda  

Odgovorna uradna oseba:
Ravnateljica zavoda, Ksenija Pahor

Davčna številka: 21296626
Matična številka: 5089743000

OŠ Odranci ni davčni zavezanec.

Datum prve objave kataloga:
18.1.2007
Datum zadnje spremembe:
17.9.2019

Podatki o dostopnosti kataloga v elektronski in fizični obliki:
Katalog je dostopen v elektronski obliki na spletni strani šole in v fizični obliki na sedežu Osnovne šole Odranci, Prešernova ulica 1, 9233 Odranci

Pravila zaračunavanja v postopku zahteve za dostop do informacij javnega značaja najdete TUKAJ.

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

a) Organigram in podatki o organizaciji zavoda (kratek opis delovnega področja zavoda)

Podatki o organizaciji zavoda (kratek opis delovnega področja zavoda):

 • M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje
 • M/80/101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje
 • M/80.4 Izobraževanje odraslih
 • M/55.51 Storitve menz
 • P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
 • P/85.100 Predšolska vzgoja
 • G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
 • G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
 • H/49.391 Medkrajevni in drugi cestni potniški promet
 • I/56.290 Druga oskrba z jedmi
 • J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike
 • J/58.190 Drugo založništvo
 • L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin
 • N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
 • N/82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične dejavnosti
 • P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
 • P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
 • P/85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
 • P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
 • R/90.010 Umetniško uprizarjanje
 • R/91.011 Dejavnost knjižnic
 • R/93.110 Obratovanje športnih objektov.

Seznam vseh organizacijskih enot zavoda (naziv organizacijske enote zavoda,naslov in drugi kontaktni podatki, vodja notranje organizacijske enote)
Vrtec Mavrica, Žitna 1, 9233 Odranci
Tel: 02 573 70 15
Faks: 02 573 70 18

Pomočnica ravnateljice vrtca:
Nataša Tomšič
Tel: 02 573 73 15
Faks: 02 573 70 18

Organigram zavoda:

b) Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij:

Pristojne osebe:
Ksenija Pahor – ravnateljica zavoda,
Tel.: 02 5737-013,
Faks: 02 5737-018,
e-naslov: ksenija.pahor@os-odranci.si

c) Seznam glavnih predpisov iz delovnega področja zavoda s povezavo na vsebino posameznega predpisa ali drugo povezano vsebino (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov):

Notranji predpisi in interni akti zavoda:

 • Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini Odranci,
 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest in dopolnitve pravilnika (z opisi del in nalog delovnih mest);
 • Razporeditev delovnega časa za posamezno šolsko leto;
 • Kodeks ravnanja javnih uslužbencev zavoda;
 • Vzgojni načrt zavoda;
 • Pravila šolskega reda;
 • Poslovnik sveta staršev;
 • Pravila sveta zavoda;
 • Ukrepi za zagotovitev varnosti učencev šole;
 • Ukrepi za zagotovitev varnosti otrok vrtca;
 • Ukrepi za zaščito delavcev zavoda;
 • Načrt integritete zavoda;
 • Načrt kontinuiranega dela zavoda v primeru pandemske gripe;
 • Akt o shranjevanju dokumentacije v zavodu;
 • Akt o preventivnem delovanju šole in postopki, ter ukrepi za preprečevanje nasilja;
 • Pravilnik o varovanju osebnih podatkov z zbirkami osebnih podatkov;
 • Pravilnik o rabi, varovanju in uničenju pečatov in ključev zavoda;
 • Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do njihovih virov (sklep o izvedbi rednega letnega popisa, delovni načrt izvedbe popisa, odločbo o imenovanju članov popisne komisije);
 • Interni pravilnik o upravljanju učbeniškega sklada v zavodu (z obrazcem za oblikovanje izposojevalnine, predlog odškodnine, zapisnik o uničenju učbenikov,predlog za plačilo učbenika);
 • Pravilnik o uporabi telovadnice zavoda;
 • Navodila za čiščenje in vzdrževanje igral/igrišč zavoda (priloga obrazci);
 • Hišni red zavoda;
 • Pravilnik o določitvi podrobnejših kriterijev in postopkov za uveljavljanje dodelitve sredstev učencem za subvencioniranje šole v naravi;
 • Pravila šolske prehrane;
 • Pravilnik o šolski knjižnici;
 • Pravila šolskega sklada;
 • Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov;
 • Pravilnik o dodeljevanju, pohval, nagrad zavoda;
 • Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti;
 • Pravilnik o varnosti otrok;
 • Požarni red;
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja;
 • Pravilnik o zdravstvenem varstvu delavcev;
 • Pravilnik o računovodstvu;
 • Pravilnik o opredelitvi pridobitne, nepridobitne in tržne dejavnosti zavoda;
 • Pravilnik o osebni varnostni opremi;
 • Register tveganj s prilogami;
 • Poslovnik za izvedbo korespondenčne seje zavoda;
 • Pravilnik – vzpostavitev notranje poti za prijavo;

Državni predpisi (z delovnega področja zavoda):

 • Zakon o zavodih;
 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji;
 • Kolektivna pogodba za javni sektor;
 • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS;
 • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji;
 • Zakon o javnih uslužbencih;
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju;
 • Zakon o delovnih razmerjih;
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive;
 • Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede;
 • Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja;
 • Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja;
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov;
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja;
 • Zakon o splošnem upravnem postopku;
 • Zakon o javnem naročanju;
 • Zakon o računovodstvu;

Šola:

 • Zakon o osnovni šoli;
 • Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli;
 • Zakon o šolski prehrani;
 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli;
 • Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli;
 • Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole;
 • Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom;
 • Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja;
 • Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole
 • Pravilnik o financiranju šole v naravi;
 • Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov.

Vrtec:

 • Zakon o vrtcih;
 • Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu;
 • Pravilnik o publikaciji vrtca;
 • Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje;
 • Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje;
 • Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca;
 • Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo.

Zakonodaja dostopna na:

d) Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov):

Predlog predpisov:

Zavod ni predlagatelj predpisov.
Predlogi predpisov se nahajajo na: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/

e) Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih:

 • Letni delovni načrt zavoda (LDN);
 • Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta zavoda;
 • Program dela zavoda;
 • Kadrovski načrt zavoda;
 • Samoevalvacijsko poročilo o vzgojnem delu zavoda;
 • Finančni načrt zavoda;
 • Inventurni elaborat zavoda.

f) Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov:

Vrste postopkov, uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi ali zagotavlja svojim uporabnikom:

 • Postopki za uresničevanje pravic učencev, zaposlenih;
 • Postopek imenovanja ravnatelja zavoda;
 • Postopek registracije zavoda in vpisa sprememb v SR;
 • Izvedba volitev predstavnikov zaposlenih v svet zavoda;
 • Postopek imenovanja predstavnikov v pritožbeno komisijo zavoda;
 • Postopek izvolitve predstavnikov v Upravni odbor šolskega sklada;
 • Postopek dodelitve sredstev za subvencionirano šolo v naravi;
 • Izdaja nadomestnih dokumentov in listin – izpis podatkov iz evidenc;
 • Vpis učencev v 1. razred;
 • Vpis novincev v vrtec;
 • Postopek prešolanja učencev v drug zavod;
 • Postopki izpisa otrok iz vrtca;
 • Postopki priznavanja tujega izobraževanja;
 • Postopki odločanja o pridobitvi statusa za učence (športnik/kulturnik);
 • Postopki dodelitve sredstev iz Šolskega sklada;
 • Obvestila, informacije staršem/skrbnikom/zaposlenim glede varovanja osebnih podatkov uporabnikov (po GDPR);

Zavod posamezne postopke vodi skladno z Zakonom o upravnem postopku (60.a člen ZOŠ).

g) Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja:

Organ ne upravlja z javnimi evidencami.

h) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov:

Seznam zbirk:

Seznam Evidenc oziroma Zbirk podatkov, s katerimi organ upravlja in niso prosto dostopne:

ŠOLA:

 • Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih, vzgojnih opominih in drugih listinah – podatki se zbirajo na podlagi 95. člena ZOŠ;
 • Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo in njihovih starših – podatki se zbirajo na podlagi 95. člena ZOŠ;
 • Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje – podatki se zbirajo na podlagi 95. člena ZOŠ;
 • Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev – podatki se zbirajo na podlagi 95. člena ZOŠ;
 • Zbirka podatkov o šolski dokumentaciji – podatki se zbirajo in vodijo na podlagi 4. člena Pravilnika o dokumentaciji v osnovni šoli;
 • Centralna evidenca udeležencev izobraževanja – podatki se zbirajo na podlagi 135.a člena ZOFVI;

ENOTA VRTEC MAVRICA ODRANCI

 • Zbirka podatkov o dokumentaciji v vrtcih – podatki se zbirajo in vodijo na podlagi 4.člena Pravilnika o dokumentaciji v vrtcih;
 • Evidenco vpisanih in evidenco vključenih otrocih v vrtec – podatki se zbirajo na podlagi 44. člena ZVrt;
 • Evidenco otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč – podatki se zbirajo na podlagi 46. člena ZVrt;
 • Evidenca plačil staršev – podatki se zbirajo na podlagi 45. člena ZVrt;
 • Evidenco upravičencih do sofinanciranja plačil staršev iz državnega proračuna – podatki se zbirajo na podlagi 46. a člena ZVrt;

Druge informatizirane zbirke podatkov v zavodu:

 • Zbirka podatkov o kadrovski evidenci – podatki se vodijo na podlagi Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti;
 • Zbirka podatkov o plačah zaposlenih – podatki se vodijo na podlagi Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti;
 • Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest- podatki se vodijo na podlagi 21.člena ZJU;
 • Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih – podatki e vodijo na podlagi 21.člena ZJU.

Druge evidence:

 • Evidenca upokojencev;
 • Dnevna evidenca o izrabi delovnega časa zaposlenih;
 • Evidenca o kolektivnih sporih;
 • Evidenca opravljenih zdravniških pregledov, VPD;
 • Evidenca o koriščenju letnega dopusta zaposlenih;
 • Evidenca prisotnosti zaposlenih (prihod na delo/odhod iz dela, druge odsotnosti);
 • Evidenca o  prejemnikih regresirane šole v naravi;
 • Evidenca o nadarjenih učencih;
 • Evidenca prijavljenih otrok na NPZ;
 • Evidenca učencev, ki potrebujejo individualno in skupinsko pomoč.
 • Zbirka osebnih podatkov učenca – eAsistent za starše v elektronski obliki;
 • Dokumentacija o delu oddelkov/skupin – eAsistent v elektronski obliki.

i) Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokument:

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa:

 • Urniki učencev za šolsko leto;
 • Urniki oddelkov za šolsko leto;
 • Šolski koledar za šolsko leto;
 • Cenik malic, kosil ter drugih storitev za šolsko leto;
 • Cenik izdelkov za prodajo na trgu za šolsko leto;
 • Cenik storitev za šolsko leto.

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Posamezne javne informacije so dostopne na spletni strani zavoda: http://www.os-odranci.si/

Neposreden dostop: Informacije so fizično dostopne vsak delavnik na sedežu Osnovna šola Odranci, Prešernova ulica 1, 9233 Odranci v času uradnih ur.

Podana neformalna zahteva: 

 • Ustna zahteva, zahteva podana po telefonu zavoda.

Podana formalna zahteva:

 • Podana zahteva po e-poti na e-naslov zavoda.
 • Podana pisna zahteva po pošti (z navadno ali priporočeno pošiljko).
 • Podana ustna zahteva v prostorih zavoda, podana na zapisnik.

Uradne ure:

Pisarna Tajnika VIZ: Vsak delovni dan od 7.30 do 9.00 ure in 11.30 do 13.00
Pisarna Ravnatelja/ice zavoda:
Pisarna Svetovalnega delavca zavoda: 

 

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji):

(Skupno 291 obiskov, dnevno 1 obiskov)
Dostopnost